Betalingsvoorwaarden

Indien de betaling door de zorgverzekeraar vergoedt wordt, wordt de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd en ontvangt de patiënt geen factuur. De patiënt blijft echter ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur indien de verzekering niet uitbetaald.

Indien de behandeling niet binnen de zorgverzekering van de patiënt valt, ontvangt de patiënt een declaratie. De praktijk heeft hiervoor Infomedics ingeschakeld (zie www.infomedics.nl). Zij sturen namens de praktijk de declaratie op papier of via mail. De factuur dient door de patiënt rechtstreeks aan Infomedics voldaan te worden.

De declaratie dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim.

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden ermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (incl. buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,-, alles incl. omzetbelasting.